Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 17.05.2021r.

REGULAMIN
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OSTRÓDZIE

 

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Schronisko – rozumie się przez to Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2, które stanowi własność Gminy Miejskiej Ostróda. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową wyłonioną na podstawie organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego lub Zleceniobiorcę wyłonionego w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Zwierzęta bezdomne – rozumie się przez to zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
Koty wolno żyjące – rozumie się przez to zwierzęta wolno żyjące stanowiące dobro ogólnonarodowe, które powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.
Adopcja – rozumie się przez to wydawanie zwierząt nowym właścicielom na zasadach obowiązujących w schronisku.
Opiekun – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za całokształt prac w schronisku, właściwą administrację, powierzony mu majątek, wykonywanie napraw bieżących i konserwacji, przestrzeganie przepisów prawa, bhp i ppoż., umowy i niniejszego regulaminu w Schronisku.
Koordynator – rozumie się przez to pracownika przyjmującego zwierzęta do Schroniska i wydającego je do adopcji.
Pracownik – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za opiekę nad zwierzętami,ich pielęgnację, utrzymywanie porządku w boksach i podnoszenie dobrostanu zwierząt w Schronisku. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości na terenie Schroniska.
Kwarantanna – piętnastodniowy okres, w którym przyjęte do Schroniska zwierzę jest obserwowane.
Zwierzęta wymagające specjalnej opieki – rozumie się przez to zwierzęta starsze, okaleczone lub schorowane, wymagające dożywotnej specjalnej opieki.
Regulamin – rozumie się przez to zapisy niniejszego dokumentu określającego pracę Schroniska.
Wolontariusz – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełnoletnią, która dobrowolnie i na własną odpowiedzialność angażuje się w pracę na rzecz zwierząt przebywających w Schronisku na podstawie podpisanego porozumienia oraz warunków Regulaminu.
Lekarz weterynarii – rozumie się przez to lekarza sprawującego opiekę nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku.

 

§ 2

Regulamin określa szczegółowe zasady działania i organizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach.
1.Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych – zagubionych, zabłąkanych, porzuconych, a także takich które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Przyjmowanie i przetrzymywanie kotów wolno żyjących wymagających pomocy weterynaryjnej, poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda
3. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania i sanitarnych – zgodnych z ich podstawowymi potrzebami.
4. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki weterynaryjnej, ich szczepienie i leczenie.
5. Przeprowadzanie stałego, okresowego i interwencyjnego wyłapywania bezdomnych i pozostających bez opieki psów z terenu administracyjnego miasta Ostródy, transport i przetrzymywanie tych zwierząt w schronisku.
6. Podejmowanie starań zmierzających do odnalezienia właścicieli zwierząt, gdy istnieje możliwość ich identyfikacji na podstawie mikrochipów, tatuaży lub innych oznaczeń  posiadanych przez zwierzęta oraz wydawanie ich właścicielom.
7. Poszukiwanie nowych właścicieli i prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku.
8. Kastracja, sterylizacja oraz elektroniczne znakowanie zwierząt przebywających w schronisku.
9. Usypianie w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zwierząt, w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie pozyskiwania miłośników zwierząt, zmniejszenia ilości zwierząt poprzez adopcję zwierząt ze schroniska. Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
11.Schronisko jest otwarte:
w dni powszednie: poniedziałek – piątek w godz. od 08:00 do 16:00, sobota w godz. od 8.00 do 15.00;
dla osób odwiedzających: poniedziałek – sobota w godz. od 10:30 do 14.30 oraz
w dniu Światowego Dnia Kota - 17 lutego, Światowego Dnia Psa – 1 lipca
i Światowego Dnia Zwierząt - 4 października w godz. od 10.30 do 14.30.
schronisko przyjmuje zgłoszenia osobiste lub telefoniczne pod nr tel. 531 532 085,
wybór zwierząt do adopcji w godzinach otwarcia dla osób zwiedzających.
12.Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać schronisko tylko pod opieką osób dorosłych.
13.Grupy zorganizowane powinny być zgłaszane co najmniej 24 godz. przed przybyciem i nie powinny przekraczać ilości 10 osób.
14. Osobom odwiedzającym schronisko zabrania się:
- zbliżania się do psów i kotów bez asysty obsługi oraz otwierania boksów,
- dokarmiania zwierząt własną karmą, (w przypadku przyniesienia produktów dla zwierząt należy je przekazać obsłudze schroniska),
- złośliwego straszenia i drażnienia zwierząt.
15. Na terenie schroniska obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
16. Zasady działania schroniska regulują przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 638),
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz 1657),
- Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 

§ 3

Przyjmowanie zwierząt do schroniska
1. Do schroniska przyjmowane są zwierzęta z terenu miasta Ostróda oraz z terenów innych gmin na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi gminami, a Gminą Miejską Ostróda lub Opiekunem Schroniska.
Podmiot prowadzący schronisko prowadzi:
1) rejestr interwencji powadzonych na terenie miasta Ostróda,
2) wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który zawiera:
a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie
b) datę przyjęcia do schroniska
- oraz jeżeli dotyczy imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę,
c) dane dotyczące kwarantanny
d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych
e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę
f) datę śmierci z podaniem przyczyny
Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu zawierającym informacje o których mowa w pkt 2 lit. a, c, d.
3) rejestr zwierząt padłych i poddanych eutanazji,
4) rejestr wolontariuszy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2.
Zwierzęta przyjmowane są przez Opiekuna schroniska lub przez wyznaczonego przez niego pracownika.
Właściciel lub inna osoba oddająca zwierzę do schroniska zobowiązana jest do:
1) okazania dowodu osobistego, w celu ustalenia tożsamości,
2) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia potwierdzającego datę ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie: jeżeli takie posiada,
3) uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z cennikiem usług,
4) udzielenia informacji dotyczących zwierzęcia, a mianowicie: powód oddania, stan zdrowia i przebyte choroby oraz cechy charakteru, przyzwyczajenia,
5) podpisania oświadczenia (załącznik nr 2).
Byłym właścicielom pozostawionych w schronisku zwierząt nie można udzielać informacji o dalszym losie i nowym adresie pobytu tych zwierząt.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ostróda może następować na podstawie zgłoszeń lub poprzez planowe akcje schroniska.
Pracownicy schroniska biorący udział w akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz w czasie interwencji są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
1) w czasie interwencji posiadać apteczkę pierwszej pomocy,
2) akcję prowadzić w odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed pokąsaniem,
3) zatrzymanie należy przeprowadzać w sposób humanitarny, wabiąc zwierzę, a w przypadkach koniecznych posługując się sprzętem ogólnie przyjętym,
4) zabrania się stosowania środków brutalnych związanych z celowym zadawaniem bólu,
5) w stosunku do zwierząt o dużej agresywności lub wyjątkowo przestraszonych, dopuszcza się zastosowanie środków farmakologicznych, w sposób ściśle określony przez lekarza weterynarii,
6) przy zabieraniu zwierząt rannych, w razie potrzeby posługiwać się noszami,
7) transport odbywać się może jedynie środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwierząt wyłapanych. Podmiot zajmujący się tym transportem musi znajdować się w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Podmiot prowadzący taką działalność oraz ww. środek transportu podlegają kontroli Inspekcji Weterynaryjnej,
8) w czasie transportu dopuszcza się założenie kagańca psom agresywnym w stosunku do osób i innych zwierząt,
9) ściśle przestrzegać higieny w czasie i po zakończonej akcji, w przypadku pokąsania lub zadrapania przez zwierzę należy natychmiast miejsce skaleczone przemyć wodą z mydłem i zdezynfekować,
10) użyty sprzęt i środek transportu należy poddać natychmiastowej dezynfekcji. Fakt ten odnotowuje się w zeszycie wykonanych dezynfekcji.
O doprowadzeniu do schroniska bezpańskiego psa rasowego - opiekun schroniska zawiadamia miejscowy Oddział Związku Kynologicznego w Polsce oraz, jeżeli jest to pies myśliwski, Oddział Polskiego Związku Łowieckiego, w celu pomocy w ustaleniu właściciela lub wyszukaniu osoby chętnej do zaopiekowania się psem.
W przyjmowaniu zwierząt bezdomnych należy kierować się następującymi zasadami:
1) przyjmujący zwierzę dokonuje jego oględzin, w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje odpowiednią profilaktykę lub decyduje o eutanazji,
2) zwierzęta nowo przybyłe należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach w celu odbycia kwarantanny oraz adaptacji,
3) nie należy dopuścić do pokrycia samic przez samce, osobniki odmiennej płci przetrzymuje się w oddzielnych boksach (okres kwarantanny),
4) Po okresie kwarantanny obowiązkowo należy wysterylizować kotki i suki, wykastrować kocury i psy, jak również poddać je zabiegowi elektronicznego znakowania.

 

§ 4

Przetrzymywanie zwierząt w schronisku oraz podstawowa opieka weterynaryjna.
1. Opieka nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) w schronisku nie powinno przebywać jednorazowo więcej niż 155 zwierząt (130 psów i 25 kotów);
2) schronisko winno posiadać kociarnię;
3) schronisko winno zapewniać zwierzętom spacery;
4) w boksach przeznaczonych dla psów nie mogą przebywać jednorazowo więcej niż 2 zwierzęta;
5) zwierzęta muszą być umieszczone w boksach, które zapewniają im możliwość swobodnego przemieszczania się i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych;
6) zwierzęta agresywne muszą być oddzielone od zwierząt nieposiadających takich cech;
7) psy i suki niepoddane zabiegowi sterylizacji/kastracji muszą być ulokowane w pojedynczych boksach (w okresie kwarantanny, lub ze względów zdrowotnych lub wiekowych nie poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji);
8) szczeniaki muszą być oddzielone od zwierząt dorosłych;
9) każde ze zwierząt musi posiadać na boksie wizytówkę umożliwiającą jego identyfikację przez osoby odwiedzające schronisko;
10) boksy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wzajemne atakowanie i zagryzanie się zwierząt;
11) każdy boks musi być wyposażony w odpowiednią ilość ocieplonych bud;
12) zwierzęta muszą otrzymywać odpowiednią ilość odpowiedniej karmy oraz mieć całodobowy dostęp do świeżej wody pitnej;
13) poza wykwalifikowanym personelem pomoc w opiece nad zwierzętami sprawowana jest przez wolontariuszy;
14) schronisko w porozumieniu z Gminą Miejską Ostróda może przekazać zwierzę, które ma problemy z adaptacją w schronisku lub problemy behawioralne, czasowo (na okres nie dłuższy niż pół roku) do tzw. domu tymczasowego.
2. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
Zwierzęta przetrzymywane w schronisku mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną.
Doprowadzone zwierzęta do schroniska podlegają badaniom klinicznym w zależności od źródła ich pochodzenia i posiadanej dokumentacji, poddaje się je dezynsekcji, odrobaczeniu i szczepieniu przeciwko chorobom wirusowym oraz szczepieniu przeciwko wściekliźnie, jak również piętnastodniowej kwarantannie (nie dotyczy szczeniąt poniżej 3 miesiąca, a szczepieniu przeciwko wściekliźnie poniżej 6 miesiąca);
każde niezaczipowane zwierzę jest czipowane po okresie piętnastodniowej kwarantanny, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia o czym decyduje lekarz weterynarii;
zwierzęta mają wykonywane niezbędne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, w tym wściekliźnie;
koty mają wykonywane testy pod kątem chorób wirusowych, jeżeli zachodzi podjrzenie wystąpienia choroby;
każdy szczeniak ma wykonywany test pod kątem chorób wirusowych, jeżeli zachodzi podjrzenie wystąpienia choroby;
schronisko zapewnia wykonywanie profilaktyki leczniczej i leczenia
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ostróda za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
Schronisko przeprowadza kastrację i sterylizację każdego z nowo przybyłych zwierząt w terminie, nie krótszym niż 15 dni od daty przyjęcia zwierzęcia
do schroniska i nie dłuższym niż 40 dni od momentu przyjęcia do schroniska, chyba że istnieją przeciwwskazania określone przez lekarza weterynarii lub istnieje prawdopodobieństwo odbioru psa przez właściciela;
schronisko przeprowadza obserwację zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia;
Czynności wymienione w ust. 2 nie dotyczą zwierząt:
a. zaraźliwie chorych,
b. po wypadku nie rokujących nadziei na wyzdrowienie,
c. starych, niedołężnych, cierpiących - bez szans na adopcję,
d. nadmiernie agresywnych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt,
e) ślepych miotów.
Zwierzęta wymienione w pkt 8 podlegają eutanazji po stwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma podpisaną umowę;
Schronisko zobowiązane jest do przeprowadzania usypiania ślepych miotów, wykonywania sterylizacji aborcyjnych i w szczególnych przypadkach eutanazji (nieuleczalnie chorych i cierpiących zwierząt, wobec których nie ma możliwości zastosowania skutecznego leczenia) w uzgodnieniu z Gminą Miejską Ostróda.
Opiekun schroniska, lub Koordynator schroniska prowadzą kartoteki zwierząt, w których dokonuje się wpisów dotyczących zabiegów weterynaryjnych, stosowanych leków oraz przechowuje świadectwa szczepień, jak również odnotowuje się zalecenia dotyczące wyżywienia oraz innych informacji podanych przez lekarza weterynarii;
Pracownicy schroniska zapewniają socjalizację zwierząt.
3. Czystość, pielęgnacja i karmienie zwierząt.
1) Pracownicy schroniska zobowiązani są utrzymywać w czystości pomieszczenia dla zwierząt, wybiegi oraz pomieszczenia, w których przygotowuje się karmę dla zwierząt,
a także użyty sprzęt i wyposażenie;
2) W schronisku należ systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał przeprowadzać dezynfekcję, deratyzację i dezynsekcję klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt;
3) Pracownicy schroniska zobowiązani są dbać o wygląd zewnętrzny zwierząt
w nim przebywających, w tym o pielęgnację sierści; przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne wg wskazań i zaleceń lekarza weterynarii;
4) Pracownicy schroniska zobowiązani są do karmienia zwierząt zgodnie z ich podstawowymi potrzebami pełnowartościowym wyżywieniem oraz zapewnienia im stałego dostępu do wody;
5) Pracownicy schroniska zapewniają optymalne warunki zoologiczne przetrzymywanym tam zwierzętom, zabezpieczają codzienny pobyt na wybiegu – na czas uzależniony od warunków atmosferycznych;
6) Należy niezwłocznie informować lekarza weterynarii o zaobserwowanych u zwierząt objawach chorobowych.

 

§ 5

Działania zmierzające do adopcji zwierzat ze schroniska.
1. Schronisko realizuje działania w zakresie odnajdywania właścicieli zwierząt oraz adopcję i promocję opieki nad zwierzętami.
2. Działania, o których mowa w ust.1 schronisko realizuje w szczególności poprzez:
1) Zamieszczanie na prowadzonych stronach, portalach internetowych, kontach na serwisach społecznościowych i ogłoszeniowych ogłoszeń, informacji dotyczących nowoprzybyłych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia zwierzęcia;
2) Systematyczne umieszczanie zdjęć i danych zwierząt przebywających w schronisku na prowadzonej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym;
3) Poszukiwanie chętnych do zaadoptowania zwierząt;
4) Przeprowadzanie adopcji zwierząt zgodnie z panującymi w schronisku dla bezdomnych zwierząt zasadami.
5) Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych;
6) Organizacja oraz uczestnictwo w akcjach promujących adopcje zwierząt ze schroniska oraz aktywne poszukiwanie nowych właścicieli;
7) Nawiązywanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji i adopcji zwierząt.

 

§ 6
Wydawanie zwierząt.

1. Właściciel zwierzęcia ma prawo do jego odbioru po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz opłaceniu wszelkich kosztów związanych z pobytem zwierzęcia w schronisku, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
2. Schronisko wydaje zwierzęta do adopcji po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, (jeżeli nie były uprzednio szczepione) po sterylizacji lub kastracji oraz po elektronicznym znakowaniu.
3. W przypadku nie odebrania zwierzęcia przez właściciela, po 15-dniowej kwarantannie zwierzę może być przekazane nowemu właścicielowi wyłącznie na podstawie zobowiązania adopcyjnego (załącznik nr 3). Opiekun schroniska zastrzega sobie prawo kontroli warunków pobytu zwierzęcia u nowego właściciela.
4. Osoba nabywająca zwierzę zobowiązana jest do:
1) przedstawienia dowodu tożsamości celem ujęcia jej w rejestrze osób biorących zwierzęta do adopcji,
2) potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu adopcji w rejestrze zwierząt przyjętych do schroniska,
3) podpisania zobowiązania dotyczącego sprawowania właściwej opieki nad zwierzęciem (załącznik nr 3),
4) podpisanie zgody na umieszczenie danych właściciela w ewidencji papierowej i elektronicznej właścicieli zwierząt.
5. Zasady wydawania zwierząt oraz stawki opłat za usługi schroniska muszą być wywieszone na tablicy informacyjnej schroniska w widocznym miejscu.
6. Nie należy wydawać zwierząt:
- dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
- osobom nietrzeźwym,
- osobom podejrzanym o handel zwierzętami,
- osobom nie posiadającym odpowiedniego wyposażenia do zabrania zwierzęcia (obroże, smycze, koszyki itp.),
- szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodni życia,
- suk i kotek ciężarnych,
- zwierząt do trzymania wyłącznie na uwięzi, w sposób mogący spowodować u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

 

§ 7
Wolontariat
.

Zasady i warunki współpracy z Wolontariatem w schronisku określa oddzielne porozumienie, zawierane przez Opiekuna schroniska indywidualnie z każdym wolontariuszem lub uprawnionym przedstawicielem organizacji pozarządowej (posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone wolontariuszom przez zwierzęta), której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Miejskiej Ostróda lub osoby przez niego upoważnionej.
Przeszkolenia w zakresie wykonywanych świadczeń przez wolontariusza dokonuje Opiekun schroniska.
W schronisku, świadczenia wolontariatu, określone szczegółowo w zawartym porozumieniu, o którym mowa w pkt 1., wykonywane są przez wolontariuszy wyłącznie pod nadzorem Opiekuna schroniska lub upoważnionego przez niego pracownika.
W schronisku mogą wykonywać świadczenia tylko wolontariusze, z którymi zawarto porozumienie zgodnie z pkt 1.
Opiekun schroniska powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone wolontariuszom przez zwierzęta.
Zasady działania wolontariatu na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2 szczegółowo opisane są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 8
Eutanazja zwierząt.

1. Eutanazji podlegają:
- zwierzęta nieuleczalnie chore – na podstawie diagnozy lekarza weterynarii, z którym schronisko ma podpisaną umowę,
- urodzone w schronisku lub przyniesione ślepe mioty z tym, że schronisko ma prawo zatrzymać jedno szczenię lub kocię przy suce lub kotce,
- inne zwierzęta niezdatne do dalszego chowu wg decyzji weterynarii, z którym schronisko ma podpisaną umowę,
- zwierzęta wskazane w § 4 ust. 2 pkt 8-10 .
2. Eutanazja zwierząt powinna odbywać się zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
3. Eutanazji zwierząt dokonuje jedynie lekarz weterynarii w sposób humanitarny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bez obecności osób postronnych lub innych zwierząt.
4. Przeznaczone do eutanazji zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie.
5. Fakt i przyczyna eutanazji zwierzęcia muszą być odnotowane przez lekarza weterynarii w rejestrze zwierząt padłych i poddanych eutanazji.
6. Zwłoki zwierzęcia po eutanazji obsługa umieszcza w chłodni (lodówce) celem przekazania do utylizacji.

 

§ 9
Działalność hotelowa i usługowa.

1. Schronisko w miarę możliwości lokalowych prowadzi działalność hotelową, polegającą na okresowym, odpłatnym przetrzymywaniu zwierząt. Wszystkie związane z tym koszty obciążają właścicieli zwierząt i ujęte są w cenniku opłat.
W przypadku zabezpieczenia pożywienia dla zwierzęcia przez jego właściciela (na cały okres pobytu) koszt usługi hotelowej pomniejsza się o 50%.
2. Schronisko nie odpowiada za wypadki losowe, za które pracownicy schroniska nie ponoszą odpowiedzialności.

 

§ 10
Opłaty za usługi schroniska.

1. Stawki opłat zostały ujęte w cenniku opłat.
2. Jako dowód przyjęcia gotówki wystawiane jest pokwitowanie z pieczęcią Opiekuna schroniska oraz datą i podpisem wystawiającego.
3. Cennik opłat za usługi schroniska ustalany jest przez Burmistrza Miasta Ostródy i musi być umieszczony w widocznym miejscu na terenie schroniska.

 

§ 11
Przepisy końcowe.

1. Schronisko podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, osobom i instytucjom uprawnionym do jego kontrolowania. Opiekun schroniska zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli schroniska w zakresie humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
2. Zezwala się Opiekunowi na prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami o podobnym profilu działania oraz organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi zajmującymi się ochroną zwierząt i przyrody.
3. Dokumenty ewidencyjne prowadzone przez Opiekuna schroniska przechowuje się przez okres 5 lat.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy wymienione w §2 pkt 16.